Menu
 

 

 
 
Územný plán obce  - Zmeny a doplnky č.1/2012
Textová správa
pdf

Širšie vzťahy
stiahnuť
 jpg 3MB

Kompletný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
stiahnuť

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
stiahnuť
 jpg 3MB

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
stiahnuť
 jpg 4MB

Výkres verejného technického vybavenia a návrh technickej infraštruktúry vodného hospodárstva
stiahnuť
 jpg 3MB

Výkres verejného technického vybavenia a návrh zásobovania el.energiou a plynom
stiahnuť
 jpg 3MB

Výkres perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
stiahnuť
 jpg 3MBSPRÁVA O PREROKOVANÍ NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV
č. 1/2012 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÚ BERNOLÁKOVO

pdf


VYHODNOTENIE STANOVÍSK A PRIPOMIENOK UPLATNENÝCH PRI VEREJNOM PREROKOVANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO – ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012
pdf


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bernolákovo
č. 10/2012

pdf
príloha VZD č.10/2012 výkres
stiahnuť

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk