Menu
 

 

 
 
Územný plán obce  - Zmeny a doplnky č.1/2014Textová správa
správa pdf

Širšie vzťahy   výkres jpg

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

výkres jpg

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
 výkres jpg

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
  výkres jpg

Výkres riešenia verejného technického vybavenia  vodného hospodárstva
výkres jpg

Výkres riešenia verejného technického vybavenia návrh zásobovania el.energiou a zásobovania plynom a telekomunikácie
výkres jpg

Výkres perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely výkres jpg
Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk