Menu
 

 

 
 
Územný plán obce  - Zmeny a doplnky č.2/2014Textová správa
správa pdf

Výkres Širšie vzťahy
výkres jpg

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

výkres jpg

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
 výkres jpg

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
  výkres jpg

Výkres riešenia verejného technického vybavenia  vodného hospodárstva
výkres jpg

Výkres riešenia verejného technického vybavenia návrh zásobovania el.energiou a zásobovania plynom a telekomunikácie
výkres jpg

Výkres perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely výkres jpgUznesenie č.22/8/2014 prijate na 22.riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstav obce Bernolákovo konaného dňa 23.9.2014

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk