Menu
 

 

 
 

Schválené a riešené územia  územnoplánovacími podkladmi (ÚPP) 

Nové plochy na výstavbu rodinných domov určené platným smerným územným plánom sú riešené iba plošne. Na vydávanie stavebných povolení je potrebné doriešiť predmetné územie zastavovacími štúdiami. Tieto stanovia presné podmienky, náležitosti a regulatívy k samotnej výstavbe. Obec dala vypracovať niekoľko takýchto štúdii a niektoré sú v rozpracovaní.

 

Územie
číslo uznesenia

Dátum schválenia

Riešené územie

Bližšie info

Nová lúka II.

vyhodnotenie pripomienok
a stanovísk k návrhu
URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY
NOVÁ LÚKA II.
Bližšie info

Chalupkova II.

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY
CHALUPKOVA ULICA II.

Bližšie infoSlnečnicová

 uznesenie
č.16/8/2013
z 9.4.2013Slnečnicová


Bližšie info
chalupkova

Chalupkova

č. 14/12/2009
24. 02. 2009

MK Chalupkova Bližšie info

Bernolákovo_juh

č. 8/3/2008
04.03.2008

Predĺženie MK Jabľoňová, Lesná, Dunajská a Púpavová Bližšie info

Jabloňová - Lesná

č. 6/1/2007
31.10.2007

 

MK Borovicová

Bližšie info

Poľná - pokračovanie

č. 4/5/2007
27. 6. 2007

medzi MK Poľná a železnicou
Bližšie info

Nová lúka I.

č. 26/2/2006
22.11.2006

MK Brusnicová, Malinová, Čučoriedková a Šípková Bližšie info

Družstevná ul.

č. 24/2/2006
28.06.2006

po ľavej strane od
MK Dukelská
bližšie info

Šápiseg II.

č. 18/9/2005
22.6.2005

predĺženie Poľovníckej, Strednej, Potočnej Bližšie info 

Pri Trnavskej

č. 17/6/2005
20.4.2005

 

medzi Púpavovou a Dunajskou, ul. Riečna Bližšie info

zóna Komenského - Orechová

Predĺženie Komenského a Kukučínova  
Biele vody I.
Zóna Jabloňová
I. a II. etapa

č. 6/5/03
17.9.2003

predĺženie Jabloňovej, Slivkovej a Višňovej  
Biele vody II.

č.2/8/03
29.1.2003

predĺženie Mierovej  
Trnavská ul. - Trnková

č. 21/1/02
2.10.2002

medzi Trnavskou a Top. radom

ul. Trnková

 
Pribinova ul.

č.2/8/03
29.1.2003

medzi Hlavnou a Svätoplukovou  
Poľná

č. 14/01
18.4.2001

Koniec Poľnej ul.  

Lúčna

č.6/99
12.3.1999

Višňová ul., Slivková ul., časť Jabloňovej ul.

 

Za tabačiarňou (II)

č.3/98
15.10.1997

Čerešňová ul.  

Dunajské pole

č. 5/97
15.10.1997

Časť Lesnej a Dunajskej ul.

 

Za hydinárňou

č. 2/97
12.3.1997

Rezedová, jedno- stranne, Šalviová., Púpavová, Nevädzová

 

Za tabačiarňou (I)

č.5/96
9.10.1996

Časť Tabakovej ul.

 

Lekárenská ulica

č.5/96
9.10.1996

Lekárenská ulica – jednostranne

 

Šápiseg

č.5/96
9.10.1996

Časť Poľovníckej ul., Stredná ul. a predĺženie Potočnej ul.

 
Rozpracované ÚPP
 Pri trati medzi Poľnou a žel. traťou

Územie kde sa v budúcnosti predpokladá spracovanie ÚPP

  Vršky

nad Kollárovu ul.


  Kapustová medzi Nálepkovou a Poštovou ul.Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk