Menu
 

 

 
   
Referát daní, miestnych poplatkov 

kontakt:    Bc. Ľubomíra Šuvadová
telefon: 02/ 4599 3763 klapka 102,
fax  02/ 4599 3763 klapka 116
email: lubomira.suvadova@bernolakovo.sk


Referát sa zaoberá troma základnými oblasťami. Hlavný výkon je správa dane z nehnuteľnosti a správa miestnych poplatkov a oblasť podnikania. V dole uvedenej tabuľke je spracovaný prehľad činnosti referátu, spolu s nariadeniami, tlačivami, príp. žiadosťami. V prípade záujmu o niektorú súčasť resp. formulár, môžete si ho stiahnuťVec
Tlačivo   žiadosť
Potrebné náležitosti a informácieOblasť miestnych daní a poplatkovVšeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti
VZN 5/2014 platné od 1.1.2015
Platné VZN je spracované v zmysle zákona o dani z nehnuteľnosti .

Vyrubenie dane z nehnuteľnosti platobným výmerom vždy do 15.3. daného roku na základe podaného daňového priznania
TLACIVA

Spôsob zaplatenia dane

Uvedený na rozhodnutí :
- v hotovosti do pokladne obecného úradu
- poštovou poukážkou na pošte
- bezhotovostný prevodom na účet obce

Miestna daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty

VZN
7/2012

Verejné priestranstvo stiahni

rieši konkrétne druhy miestnych daní v obci , na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Evidencia poplatníkov

podľa druhu poplatku, v zásade na základe oznámenia poplatník resp. vzniku poplatkovej povinnosti alebo miestnym zisťovaním a dodatočným vyrubením
Oblasť podnikateľských aktivítVydávanie predbežného súhlasu k začatiu podnikateľskej činnosti
vzor *.doc Každá podnikateľská jednotka pôsobiaca na území obce má povinnosť mať predbežný súhlas obce k začiatku činnosti

Otváracie hodiny resp. prevádzková doba
vzor V zásade vždy iba v čase od 6,00 - 22,00.
Odlišnosti podľa druhu prevádzky

Trhové miesta, predaj , podmienky
VZN 7/2009
platné od 1.10.2009

Podmienky, poplatky a miesta na predaj


 

 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info