Menu
 

 

 
 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Bernolákovo

Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedal špecifikám našej obce a potrebám našich občanov.

Bol spracovaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov. Snahou je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele v ňom stanovené. Vďaka tomu sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať finančné prostriedky obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité.

Dokument je podkladom nielen pre pracovníkov vykonávajúcich sociálnu službu, ale pre všetkých obyvateľov obce.

Dokument

Komunitný plán sociálnych služieb obce Bernolákovo na roky 2012-2017    -   formát pdf 

DOTAZNÍK pre občanov  -   formát pdf Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info