Voľby do orgánov samosprávy obcí
15.novembra 2014

Predseda Národnej rady SR podľa čl.89 ods.2 písm. d/ Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov   v y h l á s i l  voľby do obecných /mestských/ zastupiteľstiev a voľby starostov /primátorov/ obcí a určil deň ich konania na sobotu 15.novembra 2014.

Rozhodnutie č.191/2014 Z.z. 

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info