Menu
 

 

   
I N F O R M Á C I E

Názov stavby
 Kanalizácie obce Bernolákovo

Hlavný dodávateľ
 Combin Banská Štiavnica
financovanie
 nenávratný finančný príspevok z eurofondov

zahájenie stavby

 9.2012

HARMONOGRAM

  etapizácia prác na roky 2012 - 2014


Budovanie I. etapy kanalizácie v rámci schváleného projektu z fondov EU v obci sa môže začať. Dňa 28. augusta  po odsúhlasení výberového konania zo strany Ministerstva ŽP  bola podpísaná zmluva o dielo s dodávateľom stavby fy. Combin Banská Štiavnica.

Celá stavba bude zrealizovaná max. do 31 mesiacov od odovzdania staveniska.  V zmysle odsúhlaseného harmonogramu výstavby s dodávateľom sa postupne zrealizuje kanalizácia na  jednotlivých  komunikáciách. Práce sa, samozrejme, budú odvíjať od poveternostných podmienok tak, aby v zimnom období boli komunikácie zjazdné.
Na základe uvedeného  je zrejmé, že obe etapy budú realizované takmer súčasne, a preto bude aj väčší rozsah rozkopávok v obci. Chceme aj touto cestou požiadať občanov o pochopenie a ústretovosť pri  prechádzaní dotknutými komunikáciami a tiež parkovaní vozidiel.
12.12.2014
OU-SC-OSZP-2014-10788-I-28-Ry-k
ROZHODNUTIE o povolení užívania stavby Kanalizácia Bernolákovo 1 etapa


28.11.2014
OU-SC-OSZP-2014-10788-KK-76-Ry
Kanalizácia Bernolákovo začiatok kolaudačného konania na vydanie kolaudačného rozhodnutia a uvedenia stavby do trvalej prevádzky.


19.11.2014
Žiadosť o vydanie užívacieho povolenia a uvedenie stavby do prevádzky KOLAUDÁCIU

21.10.2014 Grafické znázornenie stavu rozpracovanosti oboch etáp

21.2.2014
Premiestnenie autobusovej zastávky Bernolákovo, Zdravotné stredisko
na Orechovú ulicu ( 20 metrov od križovatky )


9.4.2013
Informovanie občanov o priebehu výstavby kanalizácie v obci na zasadnutí obecného zastupiteľstva
video
18.9.2012
Odovzdanie staveniska

28.8.2012
po odsúhlasení výberového konania zo strany Ministerstva ŽP  bola podpísaná zmluva o dielo s dodávateľom stavby fy. Combin Banská Štiavnica

12.4.2010
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok dokument 

FOTO DOKUMENTACIA


Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info