Menu
 

 

   
I N F O R M Á C I E

Názov stavby
 Kanalizácie obce Bernolákovo - 2. etapa

Hlavný dodávateľ
 Skupina dodávateľov v zastúpení a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov AQUASTAV a.s.
financovanie
 nenávratný finančný príspevok z eurofondov

zahájenie stavby

 2.2013

HARMONOGRAM

  etapizácia prác na roky 2013 - 2014


Budovanie II. etapy kanalizácie v rámci schváleného projektu z fondov EU v obci sa môže začať. Dňa 22.01.2013 po odsúhlasení výberového konania zo strany Ministerstva ŽP bola podpísaná zmluva o dielo s dodávateľom stavby fy. Skupina dodávateľov v zastúpení a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov. Dňa 05.02.2013 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska a po doriešení všetkých náležitostí je možné začať s výstavbou. Celá stavba bude zrealizovaná max. do 24 mesiacov od podpisu zmluvy. V zmysle odsúhlaseného harmonogramu výstavby s dodávateľom sa postupne zrealizuje kanalizácia na jednotlivých komunikáciách. Práce sa, samozrejme, budú odvíjať od poveternostných podmienok tak, aby v zimnom období boli komunikácie zjazdné.

Na základe uvedeného je zrejmé, že obe etapy budú realizované takmer súčasne, a preto bude aj väčší rozsah rozkopávok v obci. Chceme aj touto cestou požiadať občanov o pochopenie a ústretovosť pri prechádzaní dotknutými komunikáciami a tiež parkovaní vozidiel.
12.12.2014
OU-SC-OSZP-2014-10746-I-28-Ry-k
ROZHODNUTIE o povolení užívania stavby Kanalizácia Bernolákovo 2 etapa


28.11.2014
OU-SC-OSZP-2014-10746-KK-77-Ry
Kanalizácia Bernolákovo 2 etapa začiatok kolaudačného konania na vydanie kolaudačného rozhodnutia a uvedenia stavby do trvalej prevádzky.


19.11.2014
Žiadosť o vydanie užívacieho povolenia a uvedenie stavby do prevádzky KOLAUDÁCIU

21.10.2014
Grafické znázornenie stavu rozpracovanosti oboch etáp
5.2.2013
Odovzdanie staveniska

22.01.2013
po odsúhlasení výberového konania zo strany Ministerstva ŽP  bola podpísaná zmluva o dielo s dodávateľom stavby fy. AQUASTAV a.s.

19.8.2011
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok dokument 

FOTO DOKUMENTACIA

 


Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info