Menu
 

 

 

 
I N F O R M Á C I E

kontakt: Obecný úrad Bernolákovo
telefon: 02/ 4599 3911,
email:  obec@bernolakovo.info

13.3.2015 0ZNAM
U P O Z O R N E N I E !!!

VÁŽENÍ OBČANIA,
tým, že vypúšťate splašky zo svojich domácností do novovybudovanej a ešte NEFUNKČNEJ kanalizačnej siete v našej obci BRZDÍTE jej preberanie zo strany BVS a tým aj jej skoré sfunkčnenie!!!
VYZÝVAM VÁS
na spoluprácu, zhovievavosť a prestanie vypúšťania splaškov do nesfunkčnenej novovybudovanej kanalizačnej siete. Týmto Vašim konaním spôsobujete škodu celej obci a odďaľujete sfunkčnenie kanalizácie pre občanov Bernolákova !!!
Po OFICIÁLNOM OZNÁMENÍ z našej strany o funkčnosti kanalizácie a tým zároveň o možnosti sa prihlásiť u BVS na tzv. stočné, budete oboznámení všetkými dostupnými prostriedkami v čo možno najkratšom čase.
Ďakujem za Vašu trpezlivosť a pochopenie situácie.
S pozdravom
Richard Červienka
starosta obce

13.3.2015 0ZNAM
Žiadame  občanov, aby sa nelegálne nepripájali a nepúšťali splašky do ešte neodovzdanej kanalizácie, nakoľko tým spôsobujú  oddialenie prevzatia kanalizácie zo strany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti  a tým aj uvedenie kanalizácie do prevádzky.
Súčasne žiadame občanov o spoluprácu v prípade, že zistia poškodenie  zariadení kanalizačných prečerpávačiek , prípadne budú svedkami manipulácie s týmito zariadeniami  neoprávnenými osobami, aby to okamžite hlásili na obecný úrad.
Ďalej upozorňujeme  súčasných i budúcich užívateľov kanalizáce, aby do nej nevhadzovali rôzne utierky z mikrovlákna, vaty a ďalšie predmety z nerozložiteľného materiálu.
Molnárová Elena

9.3.2015 OZNAM
Vážení občania, dovoľte aby som Vám oznámil, že obec Bernolákovo podpísala 5.3.2015 Zmluvu o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti. Predmetom zmluvy je odborný výkon prevádzky na kanalizačnej sieti, ktorým sa zabezpečí odvádzanie odpadových vôd z pripojených nehnuteľností.
Áno, budete sa môcť začať napájať na vybudovanú kanalizáciu v obci. Osobitne ďakujem Ing. arch. Marianovi Jurčovi za odborný a skvelý prístup v tejto veci - veľmi pomohol.
Presný postup, ako si vy občania budete môcť podávať žiadosti o pripojenie zverejníme čoskoro.
prevzané z facebooku
Smelo do starostu - Richard Červienka
5.3.2015 zmluva
  zmluva-o-zabezpeceni-odborneho-vykonu-prevadzky-na-kanalizacnej-sieti

Informácia o postupe pripájania sa na vybudovanú a skolaudovanú kanalizáciu v obci.
Vážení občania,
kanalizácia 1. a 2. etapy bola dňom 12.12.2014 skolaudovaná rozhodnutím Okresného úradu v Senci, Odboru starostlivosti o životné prostredie. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa obec Bernolákovo obráti na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť  so žiadosťou, aby  kanalizáciu prevzala do prevádzky (do konca januára 2015).
Až na základe tohto prevzatia (zmluva medzi obcou a BVS) si budete môcť podávať svoje žiadosti o pripojenie. Budete včas informovaní všetkými dostupnými prostriedkami v obci. Predpokladaný termín podávanie žiadostí o pripojenie je marec-apríl 2015.

Kanalizácia skolaudovaná !
Dňa 12. decembra 2014 vydal  Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutia o povolení užívať stavby Kanalizácia obce Bernolákovo ,prvú aj druhú etapu.
Týmto aktom je dovŕšená snaha obce o ukončenie výstavby.
Po správoplatnení predmetných rozhodnutí, je potrebné na základe už uzavretých zmlúv o budúcich zmluvách
s BVS a.s. Bratislava o prevádzkovaní kanalizácie uzavrieť  zmluvy o prevádzkovaní  medzi obcou a BVS.

Následne sa záujemcovia môžu napájať z jednotlivých nehnuteľností na verejnú kanalizáciu.
Ľubomír Poor
Starosta obce
I.etapa

Informácie o priebehu výstavby I.etapa - samostatné obstarávanie -
Hlavný dodávateľ  Combin Banská Štiavnica


OU-SC-OSZP-2014-10788-I-28-Ry-k
ROZHODNUTIE o povolení užívania stavby Kanalizácia Bernolákovo 1 etapa


II.etapa

Informácie o priebehu výstavby II.etapa - samostatné obstarávanie -
Skupina dodávateľov v zastúpení a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov AQUASTAV a.s.


OU-SC-OSZP-2014-10746-I-28-Ry-k
ROZHODNUTIE o povolení užívania stavby Kanalizácia Bernolákovo 2 etapa


OBSAH

Kanalizácia v obci všeobecne

Príprava výstavby

Výstavba a jej priebeh

Prípojky v rámci stavby

Kolaudácia jednotlivých častí kanalizácie a ich sprevádzkovanie

Zriadenie vnútornej časti prípojky kanalizácie (na vlastnom pozemku)

Rok 2014

Rok 2015

KONTAKTY

TLAČIVÁ
21.10.2014
Grafické znázornenie stavu rozpracovanosti oboch etáp
Kanalizácia v obci všeobecne

    Koncom budúceho roka budeme mať vybudovanú kanalizáciu v 95% obce. Zavŕši sa tak dlhoročné /takmer 50- ročné/ úsilie obce a jej predstaviteľov o celkové odkanalizovanie obce.
    Ten, kto dúfal, že realizácia viac ako 18 km hlavnej stoky a viac ako 3500 prípojok prebehne bez problémov, sa mýlil. Prach, blato, obmedzenia,  hluk a iné negatíva sú sprievodným javom hocijakej stavby a nieto ešte tak významného zásahu do verejných plôch ako výstavba kanalizácie. Nič sa nedá vybudovať z večera do rána, ani za týždeň a niekedy ani za mesiac či dva.
    Vzhľadom na to, že pri realizácii výstavby sa stretávame aj s neinformovanosťou a nepochopením, chcem objasniť niektoré okolnosti výstavby.

 - späť obsah -

Príprava výstavby

Budovanie kanalizácie v ktorejkoľvek obci je jednou z najťažších a pre obyvateľov obce najnepríjemnejších činností, ktoré musia strpieť. Preto by som v prvom rade vysoko ocenil a zároveň poďakoval občanom Bernolákova za trpezlivosť, s ktorou znášajú  nepohodu a zhoršenie kvality životného prostredia.
Dodávatelia prác a obec sa snažia o elimináciu negatívnych vplyvov /polievanie prašných ulíc, zasýpanie blatových jám štrkodrvou a pod./. Treba si však uvedomiť, že kanalizácia sa buduje v rámci zastavanej obce, ktorá žije svoj každodenný život,  vo veľkom rozsahu naraz (cca 18 km  hlavného potrubia). Treba si uvedomiť, že kanalizačné potrubie je nutné ukladať pod všetky jestvujúce inžinierske podzemné siete, ktorých je v každej ulici neúrekom.

Takáto situácia je v pomeroch Slovenska a jeho stavebníctva obvyklá. Obdobné problémy spojené s výstavbou  kanalizácie môžeme nájsť aj  v iných obciach  a mestách na Slovensku.
Platná  legislatíva,  spôsob financovania výstavby z eurofondov, stanovené podmienky a termíny na podávanie žiadostí výrazne ovplyvnili možnosti prípravy projektovej dokumentácie a výber dodávateľa. Pritom hlavným kritériom pri verejnom obstarávaní  je najnižšia cena.  Z týchto dôvodov vzniká počas realizácie aj množstvo problémov, ktoré by pri inom spôsobe financovania nemuseli nastať. Skutočnosť, že obec dostala príspevok vo výške 95% z realizačných nákladov, však stáli za to, aby súhlasila s podmienkami, za akých sa stavba realizuje. Pomerne komplikovaný výškový profil našej obce priniesol aj zložitejšie riešenia uloženia potrubí a výstavbu viacerých prečerpávacích staníc.

- späť obsah -

Výstavba a jej priebeh

Výstavba kanalizácie má tak ako každá iná oblasť v stavebníctve  svoje špecifiká a za organizáciu výstavby  zodpovedajú dodávatelia. Postup prác preto riadia dodávatelia a obec ako objednávateľ spolu so stavebným dozorom nemajú právo riadiť organizáciu stavebných prác.  Nemôžu ovplyvniť ani skutočnosť, koľkým a akým subdodávateľom sú práce ďalej zadávané, teda kto nakoniec vo výkope pracuje. Toto jednoducho legislatíva neumožňuje. Napriek tomu aspoň harmonogram prác a stavebné celky sú koordinované spolu so zástupcami obce a stavebným dozorom tak, aby zohľadňovali čo najviac potreby obce a jej občanov. Žiadna z ulíc nie je uprednostňovaná. Celky sú budované logicky podľa ulíc alebo ich častí k najnižšiemu bodu napojenia na jestvujúcu kanalizáciu tak, aby ich bolo možné ukončiť kolaudáciou a odovzdať BVS po častiach. Tým sa budú môcť objekty v týchto častiach zrejme pripojiť ku kanalizácii skôr, ako bude celá výstavba ukončená.   
         Kanalizácia je budovaná podľa platných technických noriem, smerníc, projektovej dokumentácie, ktoré výstavbu určujú.  Nie v poslednej miere však detail vyhotovenia a rozsah prác určuje rozpočet a hlavne vysúťažené financie.
         Najviac je tým v niektorých úsekoch ovplyvnené dokončenie a úprava povrchov vozoviek. Nízko vysúťažená cena pre prvú etapu priniesla so sebou rad závažných problémov. Dodávateľ značne podcenil vo svojej ponuke ceny (napr. na spätné úpravy povrchov výkopov), ktoré sú v niektorých častiach nedostačujúce na realizáciu. Musíme vynakladať enormné úsilie na to, aby sme dohodli s dodávateľom a ministerstvom spôsob konečnej realizácie.
         Podmienky čerpania financií z eurofondov sú účelové a presne stanovujú, aké stavebné práce môžu byť do projektu zahrnuté.  Nebolo možné zahrnúť do projektov rekonštrukcie celých povrchov ciest, chodníkov, ale iba častí, ktoré boli dotknuté výstavbou. Obec vyvíja nemalé diplomatické úsilie,  aby dosiahla schválenie dodatkov k rozpočtu a zabezpečila financie aj z iných zdrojov tak, aby bolo možné upraviť povrchy a vozovky ako celky najfrekventovanejších komunikácií /Lúčna, Trnavská/,  alebo komunikácií, ktorých povrch bol výstavbou výrazne dotknutý mechanizmami a nebolo vhodné ho zaplátať iba pásmi /časť Železničnej, Kollárova, Gróbska, Poľná/.
         Sú však komunikácie, ktoré boli vybudované  pred desiatkami rokov, nemajú vhodné a zodpovedajúce podložie cestnej komunikácie. Na takéto cesty nie je vhodné položiť nový "asfaltový koberec", ktorý by v krátkom čase bolo nutné vymeniť. Napríklad Štúrova, Bernolákova, Nálepkova ulica, Hlboká a pod.. Ich rekonštrukcia pri potrebe zriadenia nového lôžka a nového povrchu je nákladná a musí byť riešená ako samostatný projekt. Obec v budúcnosti určite bude hľadať zdroje  na ich rekonštrukciu.
         Obec plánuje v budúcnosti zahrnúť medzi priority výstavby v obci práve opravy a rekonštrukcie verejných chodníkov a komunikácií dotknutých práve výstavbou kanalizácie. Bude hľadať zdroje nielen na VÚC, ale aj u investorov v obci, tak ako sa dialo doteraz. Napríklad Poľná ulica je teraz rekonštruovaná z takýchto zdrojov. V prvom rade by mali byť opravené chodníky na Trnavskej ulici, vybudovaný nový chodník na frekventovanej časti Železničnej ulice k predajni na Kalinčiakovej ulici a pod.

- späť obsah -

Prípojky v rámci stavby

         Nie je samozrejmosťou, že kanalizácia je privedená až k hranici pozemku, na ktorom stojí objekt. Táto časť nazvaná „prípojka“ je budovaná až v čase po skolaudovaní hlavného kanalizačného potrubia a po jeho prevzatí do správy budúceho prevádzkovateľa BVS a je hradená v plnej výške vlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej sa buduje.  Občania ale v tomto prípade dostávajú túto časť prípojky zdarma, čo je tiež aktivita vedenia obce, že bolo umožnené prípojky zapracovať do projektu. Tu si treba uvedomiť, že nejde o zanedbateľnú čiastku, podľa dĺžky pripojenia cca 300 až 1200,-€ a niekedy i viac. K tomu treba prirátať, že odpadá vybavovanie projektov, povolení a vyjadrení na uvedenú časť prípojky na verejnom priestranstve.  Mnohí túto skutočnosť berú ako samozrejmosť, ba dokonca sa pýtajú, prečo im obec nevybuduje aj prívod na ich pozemku až k domu. Toto, samozrejme, neprichádza do úvahy, nakoľko budovanie na súkromnom pozemku z verejných prostriedkov nie je možné.

- späť obsah -

Kolaudácia kanalizácie a jej sprevádzkovanie

Kolaudácia jednotlivých častí kanalizácie a jej sprevádzkovanie bola podmienená  osadením technologickej časti prečerpávacích staníc a bola včas oznámená.
Kolaudácii predchádzalo najskôr viacnásobné čistenie, tlakové skúšky, geodetické zameranie a vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného stavu. Následne po skolaudovaní bude odovzdaná jej budúcemu prevádzkovateľovi BVS.
Pripojenie sa na kanalizáciu v rámci vlastného pozemku bude realizované každým občanom individuálne po uvedení hlavného kanalizačného potrubia do prevádzky,  nakoľko v zmysle platnej legislatívy ide o priamy zmluvný vzťah medzi občanom a prevádzkovateľom.

- späť obsah -

Zriadenie vnútornej časti prípojky kanalizácie (na vlastnom pozemku)

Nie je možné aby si občania zriaďovali už teraz vnútornú časť (na vlastnom pozemku) prípojky kanalizácie, ktorá má byť vybudovaná podľa stanovených predpisov a podlieha vopred odsúhlasenej žiadosti .
Predčasná snaha občanov o vybavenie pripojenia s budúcim prevádzkovateľom je nemožná, nakoľko  BVS ešte novú kanalizáciu nemá prevzatú, zakreslenú vo svojom systéme a nevie ešte miesto pripojenia identifikovať.
        Predčasné pripojenie sa na kanalizáciu bez súhlasu BVS je ZAKÁZANÉ. Pred kolaudáciou bude vykonaná tlaková a kamerová skúška, ktorá ľahko odhalí akékoľvek pripojenia.
Príklad kamerovej skúšky si môžete pozrieť na internetovej adrese 

TU http://obec.bernolakovo.info/obecurad/vystavba-obce/kanalizacia/kamera.html.

Pripojenia "načierno" bez riadneho zmluvného vzťahu budú sankcionované.

- späť obsah -

Rok 2014

Kanalizácia skolaudovaná 12.12.2014

Dňa 12. decembra 2014 vydal  Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutia o povolení užívať stavby Kanalizácia obce Bernolákovo ,prvú aj druhú etapu.
Týmto aktom je dovŕšená snaha obce o ukončenie výstavby.
Po správoplatnení predmetných rozhodnutí, je potrebné na základe už uzavretých zmlúv o budúcich zmluvách
s BVS a.s. Bratislava o prevádzkovaní kanalizácie uzavrieť  zmluvy o prevádzkovaní  medzi obcou a BVS.

- späť obsah -


Rok 2015


Informácia o postupe pripájania sa na vybudovanú a skolaudovanú kanalizáciu v obci.

kanalizácia 1. a 2. etapy bola dňom 12.12.2014 skolaudovaná rozhodnutím Okresného úradu v Senci, Odboru starostlivosti o životné prostredie. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa obec Bernolákovo obráti na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť  so žiadosťou, aby  kanalizáciu prevzala do prevádzky (do konca januára 2015).
Až na základe tohto prevzatia (zmluva medzi obcou a BVS) si budete môcť podávať svoje žiadosti o pripojenie. Budete včas informovaní všetkými dostupnými prostriedkami v obci. Predpokladaný termín podávanie žiadostí o pripojenie je marec-apríl 2015.

- späť obsah -

KONTAKTY

Chceme požiadať občanov, aby sa so  žiadosťami o informácie  obracali priamo na obecný úrad telefonicky, osobne, e-mailom alebo poštou. Na vaše otázky vám najlepšie odpovie pracovník obecného úradu 02 45993 911 alebo priamo starosta obce.- späť obsah -

TLAČIVÁ

Tlačivá pre komunikáciu s BVS a.s. a spôsob komunikácie s budúcim Vašim zmluvným partnerom BVS a.s. ako aj potrebné náležitosti budú zverejnené na tomto mieste v čase reálnosti a aktuálnosti tohoto kroku , teda po kolaudácii prevzaní kanalizáciu správcom a  zapracovaní všetkých dát v systéme BVS a.s. O tejto skutočnosti budú občania informovaný samostatným listom ako aj všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami ako rozhlas stranky  www ako aj facebook obec Bernolákovo.

- späť obsah -Foto prezentacia postupu výstavby I.etapa

ulice :  Bernolákova, Brusnicová, Budovateľská, Fándlyho, Grobská, Hlboká pretlak, Hlinkova, Jabloňová, Lúčna, Nálepkova, Národného oslob., Tabaková, Tajovského ,Trnavská, Poľná, Poštová, Poštová, Strojárenská, Stredná, Svätoplukova, Šípková, Štúrova, Železničná,
Foto prezentacia postupu výstavby II.etapa

ulice : Gaštanová alej, Grobská, Hlboká, Horný dvor, Kollárova, Lekárenská, Mostová, Nevädzová, Poľovnícka, Púpavová, Potočná, Rezedová, Sadová, Šalviová, Slaná, Topoľový rad, Trnavská, Záhradná,
Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info