Menu
 

 

 
 
Územný plán obce  - Zmeny a doplnky č.1/2011
Textová správa
pdf

Širšie vzťahy
stiahnuť
 jpg

Kompletný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
stiahnuť

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
stiahnuť
 jpg

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
stiahnuť
 jpg

Výkres verejného technického vybavenia a návrh technickej infraštruktúry vodného hospodárstva
stiahnuť
 jpg

Výkres verejného technického vybavenia a návrh zásobovania el.energiou a plynom
stiahnuť
 jpg

Výkres perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
stiahnuť
 jpg


Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk