Menu
 

 

 
 
Územný plán obce Bernolákovo

Územno-technické nároky občanov reagujúce na spoločenské zmeny značne obmedzili použiteľnosť pôvodnej územno-plánovacej dokumentácie obce.
Zámery rozvoja obce vychádzajú aj z prirodzených potrieb trhového hospodárstva obce a podnikania obyvateľov.
Na základe týchto skutočností Obecný úrad Bernolákovo objednal vypracovanie nového územného plánu sídelného útvaru obce Bernolákovo.
Riešenie územného sídelného útvaru je vymedzené v rámci katastrálneho územia plochami dnešného zastavaného územia obce a k nemu priliehajúcich území navrhnutých pre rozvoj sídla, pričom sú rešpektované záujmy vlastníkov pôdy a ich podnikateľské zámery.
Plošný nárast predstavuje cca 90% pôvodného rozsahu a je navrhnutý do dvoch etáp so zámerom postupného rozširovania obce.

URBANISTICKÉ ŠTÚDIE RIEŠENí ÚZEMIA
Podrobnejšie riešenia území sú riešené urbanistickými štúdiami na jednotlivé lokality v zmysle platné UPD Bernolákovo. ...VIAC
Zásady možnej zástavby a dostavby v záhradkárskych osadách ...viac

ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU /ÚPN-SÚ/ BERNOLÁKOVO júl 1995  - textová časť
UZNESENIE č.7/95 o schválení ÚPN-SÚ Bernolákovo z 13.12.1995

Územný plán vrátane zmien a doplnkov    dokument 3,85Mb jpg  dokument 3,85MB pdf

Na severnom okraji je navrhnuté zväčšenie územia obce smerom k Poľnohospodárskemu družstvu, kde nová hranica pokračuje hlbšie do územia za štátnou cestou I/61.
Na južnom okraji je prevedený posun pod Trnavskou ulicou a Čiernou vodou do priestoru "Dunajské pole".
Na západnom okraji zo strany Ivanky pri Dunaji je novonavrhovaná hranica totožná s hranicou katastra Bernolákovo.
Na východnom okraji je hranica navrhovanej zástavby cca 300 m od novonavrhovanej ČOV.
- Princip otvárania nových lokalít viac...
Zmeny a doplnky Územného plánu obce Bernolákovo

              Súčastne platný územný plán obce Bernolákovo bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 7/95 zo dňa 13.12.1995. Dynamický vývoj sídla si v priebehu posledných rokov vyžiadal prehodnotiť aktuálnosť funkčného riešenia v niektorých lokalitách sídelného útvaru ako i zahrnúť nové vhodné lokality do územného plánu sídelného útvaru Bernolákovo.


Zmeny a doplnky č. 2/2014


viac ...

Zmeny a doplnky č. 1/2014


viac ... Zmeny a doplnky č. 1/2013

viac ...
 
Zmeny a doplnky č. 1/2012

viac...


Zmeny a doplnky č. 1/2011

viac...

Zmeny a doplnky č. 1/2010

viac...

Zmeny a doplnky č. 3/2009
uznesenie č. 24/5/2010
zo dňa 15. 06. 2010

viac...

Zmeny a doplnky č. 2/2009
uznesenie č. 22/2/2010
zo dňa 23. 02. 2010

viac...

Zmeny a doplnky č. 1/2009
uznesenie č. 20/7/2009
zo dňa 15. 12. 2009

viac...

Zmeny a doplnky č. 1/2008
uznesenie č. 12/4/2008
zo dňa 21. 10. 2008

viac...Zmeny a doplnky č. 2/2007
uznesenie č. 6/2/2007
zo dňa 31. 10. 2007

viac...Zmeny a doplnky č. 1/2007
uznesenie č. 4/4/2007
zo dňa 27. 06. 2007

viac...Zmeny a doplnky č. 1/2006
uznesenie č. 25/3/2006
zo dňa 27.09.2006

viac...

2/2004

Zmeny a doplnky č. 2/2004
uznesenie č. 15/12/2004
zo dňa 15.12.2004

viac...

1/2004

Zmeny a doplnky č. 1/2004
uznesenie č. 17/8/2005
zo dňa 20.04.2005

viac...

1/2002

 

Zmeny a doplnky č. 1/2002

uznesenie č. 19/9/2002
zo dňa 16.06.2002

viac...

   

© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk