Menu
 

 

 
 

ROEP
Návrh Registra Obnovenej Evidencie Pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Bernolákovo

Okresný úrad Senec katastrálny odbor zverejňuje k záverečnému pripomienkovaniu návrh registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Bernolákovo.


  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROEP -  okresného úradu Senec Katastrálny odbor

Písomná časť návrhu ROEP Bernolákovo
- hladanie v dokumentoch je možné prostredníctvom príkazu hladaj , ktorý je súčasťou aplikácie AdobeReader, v ktorej je dokument vytvorený - hladaním akéhokolvek identifikačného reťazca napr. mena alebo priezviska alebo listu vlastníctva- čiže informácie ktorú má záujemca k dispozícii.
 
01 Parcely predmetu konania urceneho operatu.pdf  - 52 strán
02 Parcely predmetu konania registra C-KN.pdf - 4 strany
03 Identifikacie parciel.pdf - 58 strán
04 Vlastnicke vztahy parciel predmetu konania.pdf - 427 strán
05 Supis vlastnikov s parcelami - znami vlastnici.pdf - 242 strán

06 Vypis pre spravcu - LSR.pdf  
07 Vypis pre spravcu - OU.pdf 
08 Vypis pre spravcu - SPF.pdf
09 Vypis pre spravcu - SSC.pdf
10 Vypis pre spravcu - SVP.pdf
11 Vypis pre spravcu - ZSR.pdf
12 Vypis pre spravcu - ZVaK.pdf


Čo je register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) ? 
Je to verejná listina, na základe ktorej dôjde k zápisom vlastníckych práv k pozemkom do katastra nehnuteľností. Zápis v katastri je rozhodujúci z hľadiska určenia vlastníctva k pozemku.

Predmetom konania sú pozemky vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi alebo držbou,  ktoré nie sú evidované alebo sú evidované neúplne.
Predmetom konania sú pôvodné parcely,

na ktoré nie sú založené listy vlastníctva na katastri
na ktoré je založený list vlastníctva, ale je neúplný t.j. nie je na katastri uzavretý na 1/1
na ktoré je založený hluchý list vlastníctva, parcela je evidovaná len v poznámke
ktoré nemajú určenú výmeru
ktoré sú evidované bez geometrického a polohového určenia
Predmetom konania sú aj pozemky, ktoré sú vpísané v katastri na LV, ak ide o prípady uvedené v § 11, 11a a 12 zákona
Predmetom konania nie sú parcely, ktoré majú založený list vlastníctva v 1/1.

(To znamená, že pozemky , ktorých vlastníci sú známi a sú vysporiadané na 100 % vo Výzvach uvedené nie sú, nie sú predmetom konania.)

V prípade uplatnenia námietky treba predložiť na komisiu ROEP doklady preukazujúce vlastníctvo ako sú pozemnoknižné vložky, neprečíslované listy vlastníctva a neúplné listy vlastníctva, dedičské rozhodnutia, notárske zápisnice, registrované kúpnopredajné a darovacie zmluvy, prídelové listiny, konečné prídelové plány a iné hodnoverné doklady.

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info